Excel vba ile rakam ve harflerden 6 karakterli metin oluşturma

Mac filitrelemede kullanmak için ihityacım olan 000822 serisi mac adeslerinin son 6 karakterini dolduracak dizi serisi.

Private Sub CommandButton1_Click()

Dim dizi(1 To 36) As String

dizi(1) = “0”
dizi(2) = “1”
dizi(3) = “2”
dizi(4) = “3”
dizi(5) = “4”
dizi(6) = “5”
dizi(7) = “6”
dizi(8) = “7”
dizi(9) = “8”
dizi(10) = “9”
dizi(11) = “q”
dizi(12) = “w”
dizi(13) = “e”
dizi(14) = “r”
dizi(15) = “t”
dizi(16) = “y”
dizi(17) = “u”
dizi(18) = “o”
dizi(19) = “p”
dizi(20) = “a”
dizi(21) = “s”
dizi(22) = “d”
dizi(23) = “f”
dizi(24) = “g”
dizi(25) = “h”
dizi(26) = “j”
dizi(27) = “k”
dizi(28) = “l”
dizi(29) = “i”
dizi(30) = “z”
dizi(31) = “x”
dizi(32) = “c”
dizi(33) = “v”
dizi(34) = “b”
dizi(35) = “n”
dizi(36) = “m”

Dim filePath As String
Dim cellValue As String

cellValue = “”
filePath = Application.DefaultFilePath & “\auth.csv”

Open filePath For Output As #2
For q = 1 To UBound(dizi)
For w = 1 To UBound(dizi)
For e = 1 To UBound(dizi)
For r = 1 To UBound(dizi)
For t = 1 To UBound(dizi)
For y = 1 To UBound(dizi)
cellValue = “000822” & dizi(q) & dizi(w) & dizi(e) & dizi(r) & dizi(t) & dizi(y)
Write #2, cellValue
cellValue = “”

Next y
Next t
Next r
Next e
Next w
Next q
Close #2
MsgBox (“Bitti…”)
End Sub

44 views

AYU 2015 Dönem Ödevleri

Bilgi Sistemleri Alım Yöntemleri: AĞ TOPOLOJİLERİ BilgiSistemleriAlımYöntemleriÖdevi2015

İNSAN BİLGİSAYAR ETKİLEŞİMİ İnsanBilgisayarEtkileşimiÖdev2015

Bilişim Hukuku : SİBER SUÇLAR BilişimHukukuÖdev2015

Yöneylem Araştırması : YöneylemAraştırmasıÖdevi2015

Nesneye Yönelik Sistem Çözümleme ve Tasarım : NesneyeYönelikSistemÇözümlemeTasarımÖdvi2015

MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ : MühendislikEkonomisiÖdev2015

İşletme Yönetiminde Benzetim : İşletmeYönetimindeBenzetimÖdevi2015

İşletmelerde Yapay Zekâ Uygulamalarına Giriş :Yapay zekâ işletmelerde hangi alanlarda ne amaçla kullanılabilir? İşletmelerdeYapayZekaUygulamalarınaGirişÖdev2015

138 views

ABAP: internal tablo işlemleri

read table : İnternal tablonun bir satırını okur. Tablo anahtarı kullanılarak arama yapmak için kullanılır.
READ TABLE itab table_key| free_key|index.

loop at :Dahili tablolarda döngüsel işlemler yapmak için LOOP AT ifadesi kullanılır. İnternal tablodaki her kayıt için bir döngü bloğu çalıştırılır.
LOOP ifadesi ile WHERE anahtar kelimesi kullanılarak döngü sayısı sınırlandırılabilir. Koşula uyan her kayıt sayısı kadar döngü oluşur.
LOOP AT itab [cond].

insert :Dahili tablolara satır eklemek için INSERT ifadesi kullanılır. INSERT ifadesi
başarısızlıkla sonuçlanırsa sistem değişkeni sy-subrc 4 değerini, başarılı ise 0 değerini
alır.
INSERT itab_position [result].

append : İlgili tabloya veri eklemek için kullanılmaktadır. İnternal tabloya bir veya birden fazla kayıt ekler. Birincil tablo indeksine
bağlı olarak son kayıttan sonra yeni bir kayıt eklenir. INSERT komutuyla aynıdır.
APPEND TO itab [SORTED BY comp] [result].

collect : COLLECT ifadesi anahtar olarak belirtilmiş alanlarda kayıt eklenirken arama
işlemi yapar ve uyuşan bir kayıt bulur ise yeni kayıt olarak ekleme işlemi yapmaz.
Bulduğu kayıt üzerinde anahtar dışındaki sayısal alan üzerinde toplama işlemi yaparak
sadece değişiklik yapar.
COLLECT itab [result].

modify : İlgili tablodaki veriyi değiştirmek için kullanılmaktadır. İnternal tablodaki bir veya daha fazla kaydı değiştirmek için kullanılır.
Kayıtlara indeks numarası veya anahtar alanları ile ulaşılır.
MODIFY table_key|index [TRANSPORTING comp1 comp2 …] [result].

delete: İnternal tablodan bir veya daha fazla sayıda kayıt silmek için veya birbiri ardına sıralanmış çift satırları silmek kullanılır.
DELETE TABLE itab.

SORT : İnternal tabloyu sıralamak için kullanılır.
SORT <itab> [ASCENDING|DESCENDING] [AS TEXT] [STABLE].

362 views